AmazingCounters.com 
   

<< เนืองจากกรมบัญชีกลางมีนโยบายจัดทำเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดใหม่ จึงจำเป็นต้องปิด http://www.klangratchaburi.com ในอนาคต >>    

<< โดเมนใหม่ : www.cgd.go.th/cs/rat/rat/หน้าหลัก.html>>
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นายไพรัตน์ เสือคาบแก้ว
คลังจังหวัดราชบุรี
POWER POINT อบรม 15 ตุลาคม 2557
อ.จักรดุลย์ สตง.
อ.นุชนาถ ปปช.
คู่มือการคำนวณราคากลาง
แบบสอบถามปัญหา
อุปสรรคในการ
จัดทำ GFMIS
มุมสงบสุข
กฎแห่งกรรม
ใบสมัครวารสารกรมบัญชีกลาง
web master
น.ส. ธัญชนก สุมารินทร์
Miss Thanchanok   Sumarin
E-mail : rbr@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี
ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2549 ได้จัดทำเว็บไซต์
และนำเสนอข้อมูลต่างๆ ให้แก่เพื่อนๆทุกท่าน
ผู้ดูแลระบบ ธัญชนก สุมารินทร มีความสุข
มากค่ะ ที่ได้รับใช้ทุกคน ตลอดระยะเวลา
การทำงานที่ผ่านมาวันที่ 17 ธันวาคม 2558
มีผู้เข้าชม 74,777 ท่าน ก็ขอขอบคุณมากค่ะ
...สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ได้จดทะเบียน
โดแมนใหม่ www.klangratchaburi.com....
ดูกิจกรรมทั้งหมด
หน้า
1 3
คลิกที่รูปภาพดูกิจกรรมเพิ่มเติมค่ะ
10. วันที่ 28 ธันวาคม 2558 นายไพรัตน์ เสือคาบแก้ว คลังจังหวัดราชบุรี จัดโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(e-market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)” ณ อาคารศูนย์ภาษา
และศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
11. วันที่ 29 ธันวาคม 2558 นายไพรัตน์ เสือคาบแก้ว คลังจังหวัดราชบุรี จัดอบรม
โครงการอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้ผู้ปฎิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับส่วนราชการ
ส่วนภูมิภาคในจังหวัด จำนวน 110 หน่วย ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ชั้น 3
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
12. วันที่ 17 มกราคม 2559 นางถิติกาญจนา หงส์แก้ว นวก.ชพ. พร้อมด้วยข้าราชการ
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี โดยการมอบหมายจากคลังจังหวัด ได้เข้าร่วมพิธีและวางพาน
พุ่มสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ปะรัมพิธีอาคารโรงยิมเนเซี่ยม
อ.เมืองราชบุรี
 สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี (ณ 30 ธ.ค. 2558)
1. ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จำแนก รายภาค /จังหวัดและงาน ฯ : วันที่ขึ้น web 07/01/2559
2. ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ จำแนกรายหน่วยงานและผลผลิต /ฯ : วันที่ขึ้น web 07/01/2559
3. ผลการเบิกจ่าย จำแนกรายพื้นที่ และผลผลิต /โครงการ (ภาพรวม): วันที่ขึ้น web 07/01/2559
4. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เหลื่อมปีฯ :วันที่ขึ้น web 07/01/2559
5. สรุปเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2559 ในแต่ละไตรมาส ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
6. แบบฟอร์มราชบุรี 59
มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ภาพรวมเบิกจ่ายร้อยละ 96
รายจ่ายประจำเบิกจ่ายร้อยละ 98
รายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายร้อยละ 87
สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2559
(ณ 30 ธ.ค. 2558)
ภาพรวมเบิกจ่ายร้อยละ 38.22
รายจ่ายประจำเบิกจ่ายร้อยละ 67.60
รายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายร้อยละ 10.62
ข่าวสำนักงานคลังจังหวัดราชบุร
1. กรมบัญชีกลางกับนโยบาย คสช. (4 ด้าน)
2. ข่าวคืบหน้า จาก กบข. ค่ะ
3. บก.จับมือ รพ.เอกชน ขยายผ่าตัดล่วงหน้ากว่า 96 แห่งทั่วประเทศ
4. สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาสแรกปีงบประมาณ 2559
5. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินบำนาญด้วยตนเอง
6. แบบสำรวจข้อมูลลู้ซึ่งเกษียณอายุและต้องพ้นจากราชการ แต่ 1 ตุลาคม 2559
7. การกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน
ดูหนังสือเวียนปีงบประมาณ
หน้า
9 10
30
ที่ รบ 0003 / ว 48 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558
ด้วยสำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ได้รับหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง
  เพื่อแจ้งให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ จำนวน 1 เรื่อง ดังนี้
1.ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว479 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
  เรื่อง การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามระเบียบสำนัก
  นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
31
ที่ รบ 0003 / ว 30 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559
ด้วยสำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ได้รับหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง
  เพื่อแจ้งให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้
1. ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 491 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2558
  เรื่อง การจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ..)
  สำหรับผู้ที่แสดงความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิรับบำนาญ
  ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
2. ที่ กค 0422.3/ว 152 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558
  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
3. ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ ว 495 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2558
  เรื่อง การยกเว้นผ่อนผันรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
  สำหรับมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการกระตุ้น
  การลงทุนขนาดเล็กทั้งประเทศ
4. ด่วนที่สุด ที่ กด 0421.4//ว 503 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2558
  เรื่อง ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
5. ที่ กค 0432.4/ว 153 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2558
  เรื่อง การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions E lectronic Filing )
   
Link หนังสือเวียน
link หนังสือเวียนกรมบัญชีกลางคลิกเลยค่ะ link ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คลิกเลยค่ะ
OTOP และ ท่องเที่ยวราชบุรี
-OTOP ของดี น่าอร่อย น่าใช้
-ท่องเที่ยวราชบุรี ธรรมชาติสวย

-เที่ยวฟาร์มแกะแวะไร่กุหลาบ

ร่วมทำบุญกับเด็กๆ ค่ะ
-สถานสงเคราะห์เด็กพิการ
ทางสมองฯ
-ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดราชบุร
Link หน่วยงานราชการ
-กรมบัญชีกลาง -หน่วยงานราชการอื่นๆ
-สำนักงานจังหวัดราชบุรี -สำนักงานคลังจังหวัดและเขตฯ

สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทร. 0-3233-7153   โทรสาร 0-3232-1853   http://www.klangratchaburi.com   E-mail:rbr@cgd.go.th